THÔNG BÁO BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỀU TRONG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Trong mục 6.1 hồ sơ dự tuyển của kế hoạch số 26/KH-CG ngày 12/06/2020 kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021 quy định rõ: Phụ huynh khi nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 THCS Cầu Giấy năm học 2020 - 2021 mang theo bản gốc học bạ tiểu học để cán bộ thu hồ sơ đối chiếu với học bạ tiểu học được phô tô.
       Xuất phát từ thực tế tình hình năm học 2019 – 2020, Hội đồng tuyển sinh quyết định điều chỉnh mục 6.1 cụ thể như sau:
       Phụ huynh mang theo học bạ tiểu học phô tô kèm theo học bạ gốc để đối chiếu hoặc bản công chứng học bạ tiểu học khi nộp hồ sơ dự tuyển vào trường THCS Cầu Giấy.
       Hội đồng tuyển sinh trân trọng thông báo tới quý phụ huynh!
                                                      Cầu Giấy, ngày 10 tháng 07 năm 2020
                                                                   TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                            (đã ký)
 
                                                                                        LÊ KIM ANH

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức