TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2019 – 2020

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Nhà trường trân trọng kính báo tới quý vị phụ huynh và các em học sinh  về tiêu chí khen thưởng giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2019 - 2020 như sau:
1. Giáo viên
2. Học sinh
3. Quy trình xét giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2019 - 2020

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức