DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC SINH LỚP 6 HỆ SONG BẰNG NĂM HỌC 2018 - 2019

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
     Nhà trường thông báo danh sách phân lớp 6 hệ song bằng năm học 2018 - 2019 như sau:
 
1. Lớp 6SB1

2. Lớp 6SB2


 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức